ANBI

ALGEMEEN
Naam:  Stichting Staetshuys Fonds
KVK 34282218
RSIN 8184.36.001
Postadres: Herengracht 460 – 1017 CA Amsterdam – telefoon 020 5200000
staetshuys@mac.com    - staetshuysfonds.org

DOEL MISSIE EN BESTAANSREDEN VAN HET STAETSHUYS FONDS
De Stichting Staetshuys Fonds is opgericht door Jan Meulendijks en Bart Schuil.  Zij stelden een startkapitaal van 100.000 euro ter beschikking.
De Stichting ondersteunt organisaties die zich bezig houden met de klassieke zangkunst en financiert, getalenteerde, klassiek geschoolde  zangers en incidenteel jonge getalenteerde klassiek geschoolde musici die aan het einde van hun conservatoriumtijd en het begin van hun carrière staan. Dit in het algemeen belang ter verhoging van de kwaliteit van de Nederlandse muziek- en  zangkunst,  zowel nationaal als internationaal. En in het belang van goed geschoold toptalent dat aan het begin van zijn of haar carrière ondersteuning ontbeert.

Nederland heeft groot, internationaal erkend zangtalent voortgebracht. Denk onder andere aan Jo Vincent, Gré Brouwestein, Christina Deutekom, Aafje Heynis, Elly Ameling, Frank van Aken, Maarten Koningsberger, Karin Strobos, Marcel Reijans, Tania Kross en Eva Maria Westbroek. Deze zangers hebben door hun uitzonderlijke talenten Nederland internationaal op klassiek gebied op de kaart gezet.

De lange traditie die Nederland heeft bij het voortbrengen van klassiek muzikaal toptalent staat onder druk. Het is van zowel nationaal als internationaal belang dat de artistieke kwaliteiten in het algemeen en de vocale kwaliteiten van onze talenten op peil wordt gehouden.
Jong talent moet gestimuleerd en gemotiveerd worden om onze cultureel erfgoed intact en in leven te houden door het consequent ten gehore brengen van vocaal repertoire uit de voorbije eeuwen en hedendaagse tijd.  Hiermee wordt de behoefte van een breed publiek vervuld.
Daarnaast is van groot belang dat talentvolle jonge zangers zich kunnen presenteren aan internationale instellingen. Het volgen van masterclasses om hun zangkwaliteiten in stand te houden het volgen van zangcursussen, nationaal en internationaal is van groot belang. Het gebrek aan middelen daarvoor is bij vooral net afgestudeeerden groot en talent raakt daardoor in nood., mist kansen en emplooi.
Het doel is dan ook om de positie van jong klassiek muzikaal talent zowel nationaal als internationaal te versterken door financiering van activiteiten

Musici die in het jaar van aanvrage nog geen 30 jaar zijn, kunnen een verzoek om financiële ondersteuning indienen met omschrijving, verantwoording en begroting.
Alleen Nederlandse musici die in Nederland wonen en die hier opgeleid worden en/of opgeleid zijn kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen minimaal een masters opleiding succesvol te hebben afgerond om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

BESTUUR EN ORGANISATIE
Door een speciale commissie bestaande uit professionals van De Nationale Opera en de Nederlandse Reisopera worden aanvragen van organisaties of zangers voor ondersteuning jaarlijks beoordeeld.  Die kan bestaan uit, financiering van extra lessen, het laten deelnemen aan en ondersteunen van belangrijke concoursen, producties, masterclasses,  operaklassen en alles wat daaraan kan bijdragen.

Het bestuur bestaat met inbegrip van de  twee oprichters uit vijf personen, dit  in overeenstemming met het beschikkingsmachtcriterium.

BESTUUR
Mevrouw Mr. Laetitia Griffith -( lid van de Raad van State)
De heer Mr Oscar Hammerstein (voorzitter) Ondernemer
De heer Rob Oomens (Penningmeester) Bankier ING
De heer Bart Schuil (Ondernemer)
De heer Jan Meulendijks (Secretaris)

BEOORDELINGSCOMMISSIE
De heer Nicolas Mansfield – Intendant Nederlandse Reisopera
De heer José Noriega – hoofd artistieke zaken De Nationale Opera
De heer Mauricio Fernandez – casting director Zaterdagmatinee

Het voltallige bestuur en de commissie zijn onbezoldigd en er zijn voor hen geen vaste  onkostenvergoedingen. Er zijn geen werknemers. Bestuursleden verdelen de taken onderling.

BELEIDSPLAN
Door wervingsacties wordt gestreefd naar aanvulling van de financiële middelen.
De financiële middelen worden aangevuld met giften van bezoekers van het Staetshuys. Om dat te stimuleren worden daarin onder meer  incidenteel huisconcerten  gegeven, de tuin opengesteld en ruimtes ter beschikking gesteld voor kleinschalige evenementen in het algemeen belang.
Donaties. Renteopbrengsten uit deposito’s/spaarrekeningen. Het vermogen van de stichting zal verder worden gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Financiële middelen worden eveneens verkregen met de opbrengsten van producties en masterclasses. Door wervingsacties wordt gestreefd naar aanvulling van de financiële middelen.  Beleggingen in andere vorm dan renteopbrengsten uit deposito’s en/of spaarrekeningen zijn uitgesloten. De verworven  middelen worden   in   overeenstemming met de statuten integraal aangewend voor het in dit beleidsplan omschreven doel.
De meerjarendoelstelling is het handhaven en uitbreiden van de  ondersteuning  van jong klassiek geschoold talent en ook het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en stimulering van jong talent, zoals Resident Artists Programma’s, Operaklassen en grote concoursen voor jonge zangers als het Belvedère Concours Amsterdam  en andere  organisaties die zich met de klassieke zangkunst bezighouden. Een en ander om de kwaliteit van de opera- en liedkunst te blijven stimuleren en in te stand te houden zowel nationaal als internationaal.

ACTIVITEITEN IN 2013
In 2013 deden 27 zangers en 5 pianisten een beroep op het fonds.  In mei  heeft in Het Muziektheater Amsterdam de auditie plaatsgevonden. De commissie adviseerde het  bestuur 9 zangers te honoreren.
Het fonds ondersteunde  dit jaar als bijzonder project het Belvedère concours Amsterdam   2013. Het is een der belangrijkste concoursen voor jonge zangers en de aard ervan past in de doelstelling van het fonds. In totaal werd tussen 1 juni 2012 en 1 september 2013 door het Fonds  bijna 43.000 euro aan de ontwikkeling van talent besteed. Incidenteel ondersteunde het fonds jonge pianisten. Structueel wordt een tenor uit Indonesie, studerend aan het Amsterdams conservatorium, ondersteund. Het fonds maakt nauwelijks onkosten, bestuur en de commissie zijn onbezoldigd.

FINANCIËN
Het vermogen is op  een ING rekening courant en een ING depositorekening ondergebracht en de jaarrekening wordt verzorgd door de accountant Bruijns Financiële Dienstverlening en gecontroleerd door de firma Meijburg te Amsterdam.
Penningmeester is de heer Rob Oomens, bankier van ING, te Amsterdam.

2013